Условия за ползване


Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ www.crisany.bg

Определения

„Уеб сайт” означава уеб сайтът www.crisany.bg, включително базата данни с информация за търговци и онлайн реклама, дизайнът, текстът, графиката и цялото останало съдържание на всички уеб страници в него, както и резултатите от търсения и всички домейни, свързани със сайта.

„Търсене” означава функцията, даваща възможност на потребителите на Уеб сайта да намират стоки и услуги на включените чрез него доставчици.
Уеб сайтът www.crisany.bg и цялото му съдържание принадлежи, функционира и се публикува от Крисани ЕООД.
„Крисани” e запазена марка на Крисани ЕООД.  Всички останали марки принадлежат на съответните им собственици и Крисани ЕООД използва
названията им без да се асоциира с дадените организации.I. СЪЩНОСТ1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Крисани“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в България,
гр. Ямбол, ул.Георги Дражев, бл.3, вх.А, ет.3, ап.5, наричано по-долу за краткост „Продавач“, и клиентите, наричани по-долу „Купувач/и“ или „Потребител/и“, на платформата за електронна търговия „www.Crisany.bg”, наричан по-долу „Платформата”.II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДАВАЧАИнформация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:1.„Крисани“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. Ямбол, ул.Георги Дражев, бл.3, вх.А, ет.3, ап.5 тел: 046661899, с ЕИК: 128558880
и идентификационен номер по ДДС: BG128558880, адрес на електронна поща: office@crisany.bg, уебсайт: www.crisany.bg.


2. "Крисани“ ЕООД  е администратор на платформата: www.crisany.bg

3. Можете да се свържете с "Крисани“ ЕООД  на посочения по-горе адрес: България, гр.Ямбол, ул.Георги Дражев, бл.3, вх.А, ет.3, ап.5 , на телефон 046661899 или на електронна поща: office@crisany.bg

4. Продавач в платформата е „Крисани“ ЕООД.

5. Надзорни органи:

5.1 Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg

5.2 Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, www.kzp.bg

III. ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРМИНИТЕ

Продавач –  „Крисани“ ЕООД.

2. Купувач –  всяко физическо или юридическо лице, сключващо договор за покупко-продажба чрез онлайн платформата за електронна търговия
на „Крисани“ ЕООД.

3. Платформа за електронна търговия – представлява домейна www.crisany.bg, собственост на „Крисани“ ЕООД.

4. Профил на Потребителя – формира се след регистрация от страна на Потребителя електронна поща и парола. Профилът не е задължително условие
за клиента.

5. Поръчка – електронен документ, създаден от Потребителя, чрез който се заявява желанието му за закупуване на Продукти от Crisany.bg

6. Продукт/и – са всички Продукти, които могат да бъдат предмет на договор за покупко-продажба,
сключен между Купувач и Продавача през Платформата. Всички Продукти, предлагани от Продавача,
са за еднократна употреба с изключение на тези, в чието oписание, е посочено, че са за многократна употреба.

7. Промоция – всяко търговско действие от страната на Продавача, целящо лансирането на търговските марки или определени Продукти, които ще се предлагат в ограничени наличности и/или в рамките на определен период.

8. Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Продукти през Crisany.bg,  неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Crisany.bg .

9. Специални условия –  клаузи в договора между Продавача и Купувача или споразумения отразени във фактурата на Продавача,
съдържащи отклонения от тези общи условия.

10. Съдържание - цялата информация на www.Crisany.bg, която е достъпна чрез връзка с Интернет.

11. Бюлетин (Newsletter) – опция за периодично известяване на предлаганите от Продавача Продукти или промоции,  изпращан по електронен път чрез електронна поща.

12. Описание – всички качества на Продуктите, така както са показани в описанията им, на платформата www.Crisany.bg .

13. Ревю – оценка или бележка за посочен Продукт в Платформата.

14. Запитване – форма на апел към продавача с цел да се получи информация относно дадени продукти.

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯОбщите условия на „Крисани“ ЕООД са задължителни за всички Потребители на  Платформата.

2. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „Крисани“ ЕООД по всяко време. В 7 дневен срок от настъпването на тези промени, продавачът ще информира по подходящ начин всички потребители на платформата, които имат регистрация.
Страните се съгласяват, че всяко попълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от страна на Продавача и в случай, че Потребителят не заяви в предоставения му едномесечен срок от получаването на уведомлението, че ги отхвърля.
Потребителят се съгласява, че всички изявления на Продавача, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията.
Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на тази точка не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. Продавачът публикува тези общи условия на адрес www.crisany.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

3. Използвайки сайта www.Crisany.bg, Потребителят заявява, че се е запознал с общите условия за използването и е съгласен да ги спазва безусловно.

4.  Освен предвидения ред за уведомяване по т. 2 от настоящата глава, във всеки един случай на промяна на общите условия „Крисани“ ЕООД ще информира за това Потребителите си чрез актуализизация в Платформата. Всеки Потребител може по всяко време да направи справка за промяна на общите условия.

5. „Крисани“ ЕООД уточнява, че и зображенията на продуктите имат илюстративени характер, тоест продуктите, които се доставят могат да се различават от изображенията.

6.  Цените, описанията, характеристиките и изображенията на Продуктите, могат да бъдат променяни по всяко време от Продавача.
7.  Всички Продукти,
включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Crisany.bg .

8.  Платформата може да представя линкове към други сайтове. „Крисани“ ЕООД не носи отговорност за    сайтове, които не администрира, както и за всякаква друга информация, съдържаща се в тях.

9. С приемането на общите условия Потребителят декларира и заявява, че е навършил 18 години.
Лица на възраст под 18 години нямат право да използват Платформата. В случай че www.Crisany.bg установи,
че даден клиент не отговаря на условието по тази точка, профилът му може да бъде изтрит от уебсайта без предупреждение.V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА1. Платформата e електронен магазин, достъпен за всички на адрес www.Crisany.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите в Платформата Продукти, включително следното:


1.1. Да направят  регистрация и на нов профил и да използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

1.2 Да направят електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на Договори чрез интерфейса на Платформата;

1.3 Да извършват плащания във връзка със формираните Договори, съгласно поддържаните от www.Crisany.bg начини за разплащане.

1.4 Да получават известия за нови продукти предлагани от www.crisany.bg;

1.5 Да разглеждат продукти, техните описания, цени и условия за доставка;

1.6 Да са информирани за правата, произтичащи от закона чрез настоящите общи условия;

1.7 Купувачите сключват договор за покупко-продажба на продуктите, представени в уебсайта www.crisany.bg .

1.8 По силата на сключения с Купувачите Договор, Продавачът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Купувача върху определените от последния чрез Платформата Продукт/и.

1.9 Купувачите заплащат на Продавача цена за доставените Продукти и приемат настоящите общи условия.

Цената е обявената от продавача на адреса на платформата в Интернет: www.crisany.bg

1.10 Продавачът доставя заявените от Купувачите Продукти в сроковете и при условията, определени от Продавача на адреса на Платформата в Интернет: www.crisany. и съгласно настоящите общи условия.

1.11 Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Платформата, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

1.12 При осъществяване на регистрацията Потребителят се задължава да представи верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните,
посочени в регистрацията му, в случай на промяна.VI. ДОГОВОР1. Купувачът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на „Крисани“ ЕООД от негово име.

2.  „Крисани“ ЕООД ще изпрати уведомление до Купувача по електронен път (имейл) или по телефона за регистриране на Поръчката му.

3. Продавачът си запазва правото да не достави Поръчката или част от нея, поради различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Потребителят ще бъде уведомен чрез имейл или по телефона,
като Продавачът е задължен да върне на Купувача част или цялата предварително платена сума
(ако плащането е извършено преди Продуктът да бъде доставен).

4. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било нанесени от Купувача вреди, настъпъли в резултат на други обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

5. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен,когато клиентът получи известие, че заявката му е приета успешно.

Изявлението за формирането на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат начин за достъп до тях.

6. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всички допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

7. Договорът се сключва на български език.

8. Продавачът доставя артикулите на посочения от Купувачите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от клиентите данни са неверни
или заблуждаващи.

9. Прекратяване

10.1 Настоящите общи условия и Договора между Страните се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или преминаване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- при обективна невъзможност на поне една от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на продавача в Платформата. В този случай сключените,
но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.10.2. Нарушаването на тези общи условия или политиката за поверителност, публикувани на уебсайта на Crisany.bg, може да доведе до преустановяване на услугите и спиране на достъпа на потребителя до Платформата, без продавачът да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение на Потребителя.Когато Потребителят ползва Платформата в противоречие на действащото законодателство, настоящите общи условия, политиката за поверителност, публикувани на уебсайта на Платформата, или други правила, както и когато е налице основателно съмнение за такова действие или бездействие, продавачът има право да откаже възлагането на услугите и да прекрати достъпа на клиента до платформата без уведомление,
предупреждение и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.По собствена преценка, Продавачът има право, вместо да спре услугата, да изиска от потребителя да отстрани нарушението, като той е длъжен да предприеме действия по премахването на нарушението до 24 часа, след като е получил известието, ако продавачът не е определил друг срок. До отстраняване на нарушението продавачът има право да прекрати временно предоставянето на услугите на потребителя. Когато купувачът не отстрани нарушението в посочения срок, продавачът има право да прекрати изцяло възлагането на услугите на Потребителя. Във всички случаи Продавачът не носи отговорност за загуба на данни от страна на Потребителя и не му дължи обезщетение.Във всички случаи потребителят дължи на продавача обезщетение за всички вреди и пропуснати печалба, причинени в следствие на нарушението.VII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

1. Платформата позволява на всеки Купувач да се вписва, като по този начин му се предоставя начин да се възползва от услугите на Платформата.

2. „Крисани“ ЕООД  си запазва правото да спре достъпа на даден клиент до осъществяване на поръчка по своя преценка, ако сметне, че това би било във вреда на „Крисани“ ЕООД или на друго юридическо или физическо лице по какъвто и да е начин. При това положение право на потребителя е да се обърне към „Крисани“ ЕООД  чрез формата за контакти или към office@crisany.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. „Крисани“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е изтърпял или може да изтърпи в следствие на това решение,
независимо от неговата правилност или основателност.

3. Потребителят има право да публикува коментари относно продуктите, както и да се свързва с „Крисани“ ЕООД на адрес:
Коментари, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от платформата или пренебрегвани.

4. Комуникацията с Продавача може да се реализира чрез директна връзка с него или на посочените на уебсайта адреси в раздел „Контакт”.

5. „Крисани“ ЕООД може да оповестява рекламна или промоционална информация за продуктите за даден период от време.

6. Всички цени на Продуктите на уебсайта са крайни. Потребителят вижда цените в български лева (BGN)


VIII. СВОЕОБРАЗНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Правилата на тази глава от общите условия се добавят спрямо Потребители, за които според данните,
посочени за сключване на Договора или при регистрацията в уебсайта Crisany.bg, може да се направи заключение, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

2. Основните характеристики на артикулите, предлагани от Продавача, са определени в Описанието на всеки Продукт на уебсайта на Платформата: www.Crisany.bg

3. Цената на Продуктите с включени всички данъци се фиксира от продавача в описанието на всеки продукт в уебсайта на Платформата.

4. Методът на плащане, доставка и изпълнение на Договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията,
предоставена на Потребителя в Платформата.

5. Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в Платформата преди сключването на Договора.

6. Продавачът задължително посочва условията за доставка на отделните продукти в уебсайта и в настоящите общи условия.

7. Продавачът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея продукти.

8. Поради спецификата в ценообразуването на посочените артикули /до четвърти знак след десетичната запетая/, при по-големи количества
може да се получи закръгляне, различно от това при закръгляне до втори знак след десетичната запетая.

9. Потребителят се съгласява, че Продавачът има право да приема авансово плащане за сключените с клиента Договори и тяхната доставка.

10. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Продавача цената за доставка на Продуктите преди или в момента на доставката им.

11. Срокът на доставка на продукта и началният момент, от който тече, е определен за всеки продукт поотделно при сключване на договора с
потребителя чрез уебсайта, освен ако артикулите са поръчани в една доставка.

12. В случай, че страните не са определили срок за доставка, то той е 7 работни дни, считано от датата,
следваща сключването на Договора чрез Платформата.

13. Клиентът трябва да прегледа Продукта в момента на доставката и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно продавача.IX. АВТОРСКИ ПРАВА1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Значение на термините“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи,
търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на уебсайта, са изключителна собственост на „Крисани“ ЕООД.

2. „Крисани“ ЕООД си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с уебсайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин. Клиентът няма право да копира и разпространява съдържанието на уебсайта на crisany.bg без изричното съгласие на собственика - „Крисани“ ЕООД.

3. Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от тези общи условия.

4. В случай на неизпълнение „Крисани“ ЕООД има право незабавно да прекрати ползването на уебсайта от потребителя без информиране или предизвестие,
както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на клиента.


X. ПОРЪЧКА1. Потребителят може да прави поръчки на платформата чрез добавянето на желаните Продукти в количката за покупки.

2. Добавянето на Продукти в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното
запазване на Продуктите.

3. Потвърждавайки Поръчката, чрез телефонен разговор, „Крисани“ ООД се ангажира да достави съответните артикули.

4. Клиентът се задължава да даде верни данни към момента на изпращане на Поръчката.  

5. Продавачът има право да анулира направената от Купувача поръчка, за което следва да уведоми клиента.
Анулирането на Поръчката не води до отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с тази поръчка и
съответно никоя от страните няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• предоставените от клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

6. Купувачът има право да се откаже от Поръчката си в 14-дневен срок без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка.
В случай, че купувачът упражни правото си на отказ по предходното изречение, продавачът е задължен да възобнови в пълен размер платените от
купувача суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил информиран за решението на клиента да се откаже от договора.
От сумата, която клиентът е платил по договора, се задържат разходите за връщане на продукта, освен ако клиента е върнал продукта за своя сметка и е
уведомил за това продавача. Купувачът следва да  заяви отказа си в 14-дневен срок, като се свърже с „Крисани“ ЕООД по един от описаните по-долу начини:като попълни и изпрати общоприетият формуляр за отказ, който може да изтегли от тук или като изпрати недвусмисления си отказ от договора, посочвайки три имена, адрес за кореспонденция, телефонен номер и имейл адрес,

а) по пощата на адрес: България, гр. Ямбол, ул. Георги Дражев, бл.3, вх.А, ет.3, ап.5
б) на електронна поща: office@crisany.bg

За избягване на съмнение, 14-дневният срок по предходното изречение започва да тече, считано от датата на приемане на артикулите от купувача или от
трето лице, различно от превозвача и посочено от клиента - при договор за покупко-продажба, или:

* при договори за редовна доставка  на Продукти, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, приеме първия Продукт.

7. Купувачът се задължава да съхранява получените от Продавача продукти, тяхното качество и безопасност по време на срока по т.6 от настоящата глава.

8. Продавачът отговаря за всяка липса на съотношение на Продукта с Договора, която съществува при доставянето на артикула.

9. Информация относно търговска гаранция за артикулите, ако такава се предоставя, е налична в описанието на съответния Продукт в Платформата.

10. Рекламации се правят при явни недостатъци, дефекти или несъответствие в количеството при получаване на продуктите,
като клиентът е задължен незабавно да информира продавача за открит от него недостътък. След изтичане на законовия срок от датата на получаване на
продуктите, който е определен в Закона за защита на потребителите, рекламации не се приемат.

11. Продавачът се задължава да върне платената цена по Договора, сключен от разстояние, или да замени дефектните с редовни (изправни) продукти.
Сумата ще бъде възвърната както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката,
която го обслужва не изисква някакви такси:

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.XI. ПРОДУКТИ БЕЗ ПРАВО НА ОТКАЗ1. Купувачът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:

•   при доставка на артикули, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални условия;

•   при доставка на продукти, които поради своята същност могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

•   при доставка на опаковани артикули, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради изисквания, свързани с хигиената или защита на здравето.XII.РЕКЛАМА1. След регистрацията в Платформата на „Крисани“ ЕООД,  клиентът има възможност по собствено желание да избере да получава Бюлетин (Newsletter).

2. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването на Бюлетин чрез изпращането на съобщение за това на посочен в Бюлетина имейл адрес,
както и на адресите, посочени в глава II, т. 3 по-горе.

3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от вече даденото съгласие за сключване на Договор.


XIII.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

1.   Цените на Продуктите, обявени в уебсайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси,
предвидени в действащото българско законодателство

3.   Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

4.   Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Потребителя.

5.  „Крисани“ ЕООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Потребителят си е купил Продукт.

6.   Клиентът ще разполага със запис на издадените му от Продавача фактури в Профила си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

7.   Купувачът заплаща цената на даден Продукт по един от следните начини:

- наложен платеж,

8. а) Поради спецификата на единичната цена на артикулите, предлагани от продавача, при поръчано по-голямо количество от даден артикул е възможна
разлика в цената, която идва от оформянето по стандартен механизъм, посочен по-долу в тази точка.

б) Подлежащите на плащане цени се закръглят до втория знак след десетичната запетая. Закръглянето се изпълнява по следния механизъм:

ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена;
ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.XIV. ДОСТАВКА

Доставка над 100 лв. - безплатно с услугата
"Стандарт 24 часа" до най-близкият до Вас офис
на Спиди.

Доставка под 100 лв.: 8 лв. със услугата "Стандарт 24 часа".

Всички доставки се изпълняват след допълнително обаждане
от наша страна към Вас.

Възможна доставка с посочен от клиента куриер или друг начин след предварително договаряне.

Доставките се изпълняват до 7 дена след потвърждаване.

Стоката е застрахована срещу повреди.

Доставката може да бъде включена в стойността на стоката.

ВНИМАНИЕ! Поръчка се изпълнява само след потвърждение. Срокът за доставка започва да тече след потвърждението на Вашата поръчка.

XV.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

1.  Собствеността върху артикулите ще бъде прехвърлена от продавача на клиента с предаването им на Купувача,
след извършване на плащането от страна на Купувача. Предаването на продукта ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортния документ,
предоставен от куриера.XVI. ПОДАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ И ЖАЛБИ1. Клиентът има право да подаде оплакване, ако артикулите не съответстват на настоящите общи условия. Оплакването може да бъде подадено в
електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за Купувача, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.2. Адресът за подаване на оплакване е писмена форма е: България, гр. Ямбол, ПК 8600, ул.Георги Дражев, бл.3, вх.А, ет.3, ап.5

3. Адресът за подаване на оплакване в електронна форма: office@crisany.bg.4. Екипът на продавача ще разгледа надлежно подадените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес,
посочен от Купувача.XVII. ОТГОВОРНОСТ


1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, навлезли в резултат на извънредни обстоятелства или такива,
които са извън контрола на продавача.

2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на
извънредно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.XVIII. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕКлиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:името и адреса, както и всички други определящи данни на Продавача;
всички специфики на Продуктите , предоставяни от продавача;
цената на артикулите  с включени всички данъци и такси;
начина на плащане и другите условия на предоставяне на артикулите;
правото на клиента да се откаже от Продуктите;
условията за закупуване на продуктите;
условията и срока на гаранцията;
информация за контакт с продавача, включително по телефон и имейл;
техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
техническите средства за определяне и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на Договора.XIX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ1. Продавачът предприема мерки за защита на личните данни на клиентите съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Продавачът приема и обявява на уебсайта си Политика за поверителност, достъпна на адрес: www.crisany.bg

3. Във всеки момент, продавачът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

4. В случай, че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола, продавачът има право да приложи Процедура за изгубени или
забравени имена и пароли, достъпна на адрес www.crisany.bg.


XX. ЮРИСДИКЦИЯНастоящият Договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Продавача и Купувача ще се разрешат по
взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентните български съдебни органи, освен ако страните не са договорили друго.XXI. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕОрган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал.1 от Закона за защита на потребителите са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите, с адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А,  интернет страница: www.kzp.bg.

Във връзка с чл. 181н ал. 4 от Закона за защита на потребителите ви уведомяваме, че с оглед разрешаване на възникнал спор, свързан с онлайн продажба,
можете да ползвате и Платформата за онлайн решаване на спорове, достъпна на следния линк: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BGКазаното в настоящата точка се отнася за лица, притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, т. 1 от
Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 01.06.2018 г.